Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Kampanova 1488 a odloučeného pracoviště Albertova 767

 

Vážení rodiče,

z důvodu trvajících protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě metodického doporučení MŠMT bude zápis pro školní rok 2021/22 probíhat s omezením fyzické přítomnosti rodičů a dětí v objektech mateřských škol.

Zápis dítětě do MŠ pro školní rok 2021/2022

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a ke stažení                                      ZDE Školské-obvody-MŠ-aktuálně
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Podat si můžete více Žádostí. Upozorňujeme, že v nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií ke stažení         ZDE Kritéria 2021, zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.

Předzapište své dítě prostřednictvím webu  ZDE https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-kampanova

 1. Elektronický předzápis bude otevřen od 13. 4. 2021 do 14. 5. 2021.
 2. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení ZDE  zadost

Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.

 1. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 2. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
 • Prostou kopii rodného listu.
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Doporučujeme si návštěvu u lékaře předem domluvit telefonicky. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2021.
 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy ve dnech 2. 5. až 16. 5. 2021.

Pro obě MŠ Kampanova i Albertova podáváte Žádost jednu společnou na adresu MŠ Kampanova.

Preferujeme následující způsoby:

 • Poštou na adresu Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488                                                                                                                                                                                                          Kampanova 1488, Hradec Králové 500 02
 • Datovou schránkou: rcvumbi
 • Elektronicky na e-mail  mskampanova@seznam.cz se zaručeným elektronickým podpisem. POZOR! Nelze zaslat pouze prostý e-mail.
 • Osobním podáním – vhozením do schránky tomu určené při vstupu do MŠ Kampanova nebo po tel. domluvě osobně v Kampanova 1488 ve dnech 13. 5. 2021 od 15.00 do 17.00 hod a 14. 5. 2021 od 9.00 do 11.00 hod (ředitelna školy)
 1. Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude doručeno či předáno dle domluvy.
 2. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelkou školy nahlédnout do spisu v úterý 25.5.  2021 od 10:00 do 11:00 hod.
 3. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy ve středu 2.6. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Bc. Ivona Struhařová, ředitelka školy