Zápis 2020/2021

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců!

Jak postupovat:

 1. Předzapište vaše dítě prostřednictvím webu, který bude spuštěn od 2. 5. 2020: www.elektronickypredzapis.cz (jednotlivými kroky vás program navede) do naší MŠ od 2. 5. do 16. 5. 2020.
 2. Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu s dalšími dokumenty dokumenty (kopie rodného listu1, kopie očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování – dle vyjádření MŠMT není v současné situaci třeba potvrzení lékaře,2 případně kopie doporučení školského poradenského zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání3) zašlete nejdříve 2. 5. 2020 a nejpozději do 16. 5. 2020 na MŠ Kampanova 1488, Hradec Králové 500 02 následujícími způsoby:
  • datovou schránkou. Identifikátor datové schránky: „rcvumbi“ zřízení datové schránky je zdarma. Nejjednodušším způsobem je požádat o založení datové schránky na kontaktním místě Czech POINT (na poště).
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email)
  • poštou
  • v krajním případě! osobním podáním v Mateřské škole Kampanova 1488  ve dnech 14. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hod. a 15. 5. od 9:00 do 11:00 hod.
 1. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti a čestného prohlášení o očkování (ke stažení na konci stránky), písemně ji vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

V případě že budete chtít sdělit další skutečnosti, týkající se zápisu vašeho dítěte do MŠ, které nebudete moci uvést do žádosti, využijte opět datovou schránku školy, případně email ředitelky školy mskampanova@mskampanova.cz

Podání žádosti na více mateřských škol není zakázáno. Pokud si prioritně nepřejete docházku vašeho dítěte do spádové mateřské školy (seznam spádových ulic jednotlivých mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a ke stažení na konci stránky), doporučujeme si podat Žádosti do obou MŠ (do spádové i preferované). V nespádové MŠ bude vaše dítě řazeno až za děti spádové (viz. Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a nemusí být z důvodu kapacity školy přijato. Pokud podáte dvě žádosti a preferujete v případě možnosti přijetí oběma školami nespádovou mateřskou školu, oznamte tuto skutečnost řediteli nespádové MŠ emailem.

Po zaregistrování došlých žádostí, bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uvedeno v seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy dne 2. 6. 2020.

Registrační číslo bude  zákonným zástupcům zasláno,  předáno stejnou cestou, jakou byla doručena přihláška.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy (mskampanova@mskampanova.cz, 725 779 997) v úterý 26. 5. 2020 od 10:00 do 11:00 hod.

1          Po ověření údajů bude tato písemnost skartována, nebude zakládána do spisu

2          Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

3              Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat

Bc. Ivona Struhařová, ředitelka školy

 

Dokumenty:

Oznámení_individuálni_vzdělávání

Čestné_prohlášení_k_očkování

Školský obvod MŠ Kampanova a MŠ Albertova

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost_MŠ-Kampanova a MŠ Albertova

Plná moc k zastupování