Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

on

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole pouze elektronicky. K odevzdání potřebných dokumentů a získání podpisů budete osloveni (telefonicky nebo emailem) po zaslání elektronické přihlášky. S pracovníkem školy si domluvíte datum a čas, který vám bude vyhovovat.
 2. Elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2020. Odkaz na elektronický zápis bude zpřístupněn od 1. 4. 2020 na webu školy.
 3. Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte : každá škola bude mít uvedeno na svých web. stránkách termín
 4. U zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro rodiče, kteří přijdou osobně zapsat své dítě 17. – 18. dubna 2020, ostatní tyto doklady předloží při podpisu žádosti o přijetí do školy (viz. bod 1).
 5. Zápis se týká dětí narozených od 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.
 6. Zákonní zástupci dětí, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí škole dodat souhlasné stanovisko příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Obě tato souhlasná doporučení musí zákonný zástupce předat škole bezodkladně.
 7. V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, vyplní si elektronicky žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.
 8. Pokud již v době zápisu od 1. 4. – 30. 4. 2020 bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.
 9. Případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude 1. září 2020 ještě šest let) budeme řešit individuálně telefonicky.
 10. Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy na adrese příslušné školy a na úřední desce školy 30. května 2020.
 11. Případné dotazy týkající se zápisu směrujte na email: příslušné školy
  nebo na tel.: příslušné školy, příp. mobil: příslušné školy

Školský obvod základní školy, naleznete na web. stránkách MMHK

Pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2020/2021,

podle kterých budou přednostně přijaty:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, v případě cizince místem pobytu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2020, stanovení školských obvodů, ve znění pozdějších novel.
 2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou třídy: dozvíte se na webu příslušné školy s maximálním počtem dětí: dozvíte se na webu příslušné školy. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
 3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
  1.  přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
  2. dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
  3. výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.