Zápis do základních uměleckých škol

on

Ředitelé základních uměleckých škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

VYHLAŠUJÍ Z Á P I S

do základních uměleckých škol (ZUŠ)

ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 838
www.strezina.cz
tel.: 495 279 600
• hudební obor
• výtvarný obor
• taneční obor
• literárně -dramatický obor

ZUŠ, Hradec Králové, Habrmanova 130
www.zus-habrmanova.cz
tel.: 495 533 420
• hudební obor
• výtvarný obor
• taneční obor

Přihlášky ke studiu lze podávat do 20. května 2020 pouze elektronicky z webových stránek každé školy, příp. telefonicky na výše uvedená čísla.
N a z á kl ad ě p ři hl ášk y b ud ou u c h az e č i o stu di um pí s emn ě p o zv án i k t al ent ové z k ou š c e n eb o p ř ijí ma c ímu po ho vo r u ( p ř ed po kl á d ám e v pr ůb ě hu č e rv n a ).
St ud ium v ZUŠ j e o r g ani z ov á no p od le v ěk u ž á ků j ak o:
a ) p ř íp r av n é stu di um ( 5 – 6 l et ) ,
b ) z á k la dn í stu di um I. st up n ě (7 – 1 3 l et ),
c ) z á k la dn í stu di um II. s tu pn ě ( 14 – 1 7 l et ) ,
d ) s tu di um p ro d os pě lé ( od 1 8 le t)