Mateřská škola Kampanova a odloučené pracoviště mateřská škola Albertova

Nepřehlédněte novinky:


Představuje se vám Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488 a odloučené pracoviště mateřská škola Albertova 767.

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Hradec Králové.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Hlavním cílem naší koncepce výchovně vzdělávací práce jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu i o jejich potřeby, o jejich zdravý tělesný a duševní rozvoj a rovněž tak spokojení rodiče, kteří nám svěřují své děti do péče.

Každá třída v naší mateřské škole připravuje týdenní plán dětem v souladu s koncepcí mnohočetných inteligencí podle Gardnera (1999):

Inteligence jazyková –  porozumět čtené pohádce, umět se vyjádřit, vyprávět, vést rozhovor s kamarády, s rodiči i s paní učitelkou.

Inteligence hudební  –  umění vnímat a vyjadřovat rytmus (rytmizovat), melodii, umět intonovat.

Inteligence logicko-matematická  – umět pracovat s čísly a symboly, logicky myslet, vytváření pozitivního vztahu k matematice.

Inteligence prostorová  –  orientovat se v prostoru; řešit problémy části a celku, umět používat předložky před, za, pod, vedle apod.

Inteligence tělesně pohybová  –  rozvíjení motorických schopností, například ve sportu, při tanci, v pracovních činnostech, při hře apod.

Inteligence personální –   tvořená dvěma složkami: složkou interpersonální  –  vyznat se v druhých lidech, kamarádech, předejít konfliktům atd., a složkou intrapersonální – orientovat se sám v sobě, odhadnout své schopnosti, vidět své nedostatky i své výjimečné předpoklady atd.

Motto mateřské školy:
„VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
(Robert Fulghum)

Čas prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou zkušeností, která jim napomůže vytvořit si kvalitní znalostní, pohybový i emocionální základ pro budoucí život i vzdělávání.

Mateřská škola je zapojena do projektu Šablony I – zlepšení kvality výuky v MŠ Kampanova HK, který je spolufinancován Evropskou unií.