Školné a stravné

Informace o školném a stravném

  • Příspěvek za pobyt dítěte v mateřské škole činí 500,-Kč měsíčně
  • Cena celodenního stravného  do 6 let  dítěte: 32,-Kč
  • Cena celodenního  stravného  pro 7 leté dítě OŠD : 36,-Kč

Úhrada za předškolní vzdělávání i částka za zálohové stravné musí být na účtu vždy do 25.dne v měsíci předem na měsíc následující.

Vyúčtování bude prováděno po ukončení docházky do MŠ v měsíci září následujícího školního roku.

Úhrada pouze bezhotovostním převodem.

Každé dítě má přidělený variabilní symbol.

Pokud nejsou peníze na účtu první den aktuálního měsíce, nemůže být dítě přijato do MŠ.

Úhrada se provádí 11 měsíců.

Předškolní děti jsou od školného osvobozeny. Děti s odkladem školní docházky již školné opět platí.

Pokyny k úhradě: Pokyn ředitelky2017-18

Vnitřní řád ŠJ- MŠ Kampanova

Vnitřní řád ŠJ – VÝDEJNA MŠ Albertova

Personál jídelny:

Jiřina Horná Saša Ochrymovičová Hana Lapáčková Ivona Klefersteinová
Vedoucí ŠJ Vedoucí kuchařka Kuchařka Kuchařka